Overslaan en naar de inhoud gaan
Groep mensen

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Altijd Goesting-applicatie en de Altijd Goesting website.

Deze algemene voorwaarden moeten met de nodige aandacht worden gelezen alvorens over te gaan tot inschrijving via ‘Altijd Goesting’. Iedereen die overgaat tot registratie, erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de privacyverklaring, de disclaimer en de cookiepolicy. Als je het hier niet mee eens bent, gebruik ‘Altijd Goesting’ dan niet.

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur dan een email naar altijdgoesting@devoorzorg.be.

In geval van inbreuk op de algemene voorwaarden kan ‘Altijd Goesting’ de gebruiker verwijderen als gebruiker. 

Definities

 • Content = alle teksten, foto's, video’s, audiomateriaal en andere informatie op ‘Altijd Goesting’, met inbegrip van gebruikerscontent.
 • Diensten = de diensten die de gebruikers de mogelijkheid geven in contact te komen en activiteiten te plannen met elkaar, zoals verder omschreven in deze algemene voorwaarden.
 • ‘Altijd Goesting’ = de toepassing aangeboden door De VoorZorg en zijn partnerorganisaties S-Plus vzw, VIVA-SVV vzw, S-Sport // Recreas en VFG vzw.
 • Gebruiker = elke natuurlijke persoon die zich registreerde via het platform ‘Altijd Goesting’.
 • Gebruikerscontent = alle informatie en materiaal op ‘Altijd Goesting’ geplaatst door gebruikers

Doel ‘Altijd Goesting’

Altijdgoesting.be is een activiteitenplatform dat deelnemers en organisatoren met gemeenschappelijke interesses met elkaar in contact brengt om zo verbinding tussen mensen tot stand te brengen. Hierbij worden mensen gestimuleerd om zowel deelnemer als organisator te zijn.

‘Altijd Goesting’ staat voor verrassende activiteiten in verschillende steden en gemeenten, op vaak heel andere locaties, in de provincie Antwerpen.

 • Aangeboden product: mensen vrijblijvend toegang verlenen om samen iets te doen, samen te leren of samen te delen.
 • Hierbij zijn er twee verschillende maar evenwaardige benaderingen:
  • je eigen idee lanceren
  • samen met anderen wanneer het mij uitkomt en waar ik goesting in heb.

Om haar doel te verwezenlijken, biedt ‘Altijd Goesting’  gebruikers de mogelijkheid om in hun eigen buurt contacten te leggen op basis van gemeenschappelijke interesses, activiteiten te plaatsen en momenten (foto’s) te delen binnen het platform.

‘Altijd Goesting’ is een actieve community waarbij ontmoetingen en sociale contacten centraal staan.

Registratie

Op het platform ‘Altijd Goesting’ kan een profiel worden aangemaakt door het opgeven van bepaalde gegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, plaats en telefoon/Gsm-nummer. Elke gebruiker bevestigt dat de gegevens die hij opgeeft volledig en juist zijn.

Aan het profiel wordt een persoonlijk wachtwoord gekoppeld.

De gebruiker is verplicht de verstrekte informatie altijd te actualiseren. ‘Altijd Goesting’ draagt niet de verplichting om de door de gebruiker opgegeven informatie te verifiëren.

Er mag geen profiel worden aangemaakt op basis van valse informatie en met de voor- en/of achternaam en/of e-mailadres van een derde. Eenzelfde persoon mag niet meer dan één profiel aanmaken, ook niet door gebruik te maken van een andere identiteit.

De gebruikte naam voor account of activiteit mag in geen geval grof, aanstootgevend, racistisch, strijdig met de goede zeden, dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met rechten van derden.

Een profiel is persoonlijk en kan door een gebruiker niet aan een derde worden overgedragen.

Een gebruiker kan op elk gewenst moment zijn ‘Altijd Goesting’-profiel verwijderen.

Door een profiel aan te maken, aanvaardt de gebruiker dat ‘Altijd Goesting’ de bezorgde gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de werking van ‘Altijd Goesting’.

De gebruiker verklaart door de aanmaak van een profiel kennis te hebben genomen van de voorwaarden van ‘Altijd Goesting’ en in te stemmen met de inhoud ervan.

Elke gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn eigen wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn profiel worden verricht.

Een gebruiker die vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans profiel en/of identiteit, brengt ‘Altijd Goesting’ hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte (via e-mailadres: altijdgoesting@devoorzorg.be).

‘Altijd Goesting’ is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de toepassing en van haar gebruikers. Elke gebruiker verleent zijn volledige medewerking.

Gedragscode en gebruiksregels

‘Altijd Goesting’ mag door een gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk gebruik.

De gebruiker erkent dat de volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen:

 • de plaatsing van informatie die kan worden beschouwd als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk of beledigend
 • de plaatsing van informatie inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of eender ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen
 • de plaatsing van informatie die niet politiek neutraal is
 • de installatie van computervirussen
 • de stalking van een andere gebruiker of niet-gebruiker
 • het ongepast gebruik van politieke, nationalistische of religieuze symbolen en/of overtuigingen
 • racistische uitlatingen worden niet getolereerd
 • het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling
 • de schending van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken …) van derden. De gebruiker erkent dat het kopiëren of gebruiken van gebruikerscontent van een andere gebruiker de uitdrukkelijke toestemming vereist van de andere gebruiker
 • geen spam of promoties op Altijd Goesting. Zonder toestemming wordt elke vorm van promotie of reclame direct geblokkeerd en verwijderd.
 • over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderzijds onrechtmatig is tegenover derden of tegenover ‘Altijd Goesting’.

Deze opsomming is niet-limitatief.

Deel nooit persoonlijke informatie. We gaan er vanuit dat je dit niet doet, maar voor de zekerheid herinneren we je hieraan. Deel nooit bankgegevens, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie. Wees ook terughoudend met het delen van je adres en telefoonnummer.

Wees bewust van het feit dat informatie wordt gedeeld. Je moet je realiseren dat alles wat je upload in ‘Altijd Goesting’ in het publieke domein te zien is. Denk dus goed na wat voor informatie je deelt, bijvoorbeeld bij het invullen van je profiel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat je deelt maar als het een van de genoemde voorwaarden schendt, zullen we je profiel blokkeren.

Wij zijn niet verplicht om te controleren hoe mensen ‘Altijd Goesting’  gebruiken. Echter zullen we op de best mogelijke manier in de gaten houden wat er gebeurt in de toepassing.

Als iemand zich onbehoorlijk gedraagt of een van deze regels overtreedt, rapporteer deze persoon dan  onmiddellijk bij ‘Altijd Goesting’ (via e-mailadres: altijdgoesting@devoorzorg.be).

Het is belangrijk dat je dit ook daadwerkelijk doet om  ‘Altijd Goesting’ zo leuk mogelijk te houden. Als je ongewenst gedrag niet rapporteert zijn wij niet in staat stappen te ondernemen.

‘Altijd Goesting’ heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting, om de gebruikers en de gebruikerscontent te controleren.

De gebruiker aanvaardt dat ‘Altijd Goesting’ alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht wanneer zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

Minderjarigen

Het platform is niet geschikt voor gebruik door kinderen en is ook niet gericht aan kinderen. Het platform is slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen die 18 jaar of ouder zijn. 

Aansprakelijkheid

Hoewel wij zorgvuldig zijn met het samenstellen van de inhoud van de Website, bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie beschikbaar via de Website.

‘Altijd Goesting’ is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen als gevolg van het gebruik van de Website inclusief schade veroorzaakt door virussen en malware. ‘Altijd Goesting’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder vallen ook door gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal. De gebruiker vrijwaart  ‘Altijd Goesting’ voor iedere aanspraak van derde partijen en personen voortvloeiende uit het gebruik van het platform.

Deelname aan alle activiteiten is altijd 100% voor eigen risico van jou als gebruiker.

‘Altijd Goesting’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden of enig ander uit het contact tussen deelnemers onderling voortvloeiend ongemak.

‘Altijd Goesting’  sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van een door een gebruiker van ‘Altijd Goesting’ gepubliceerde persoonlijke informatie op de ‘Altijd Goesting’   website. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere gebruikers.

Bovenstaande uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt voor activiteiten die door ‘Altijd Goesting’  zijn georganiseerd maar ook voor activiteiten die door de ‘Altijd Goesting’ gebruikers zelf worden georganiseerd.

Deelname aan een activiteit die wordt geplaatst op de‘Altijd Goesting’ website  is op eigen verantwoordelijkheid.

Territorialiteit

Het platform kan enkel door gebruikers gedomicilieerd in België worden gebruikt.

Hyperlinks

Er mag geen enkele link worden gelegd naar ‘Altijd Goesting’ vanaf enige website die schade kan berokkenen aan ‘Altijd Goesting’. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, …

Klachtenprocedure

In het geval een gebruiker of een derde meent verboden content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregels, kan hij Altijd Goesting daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via het volgend adres: altijdgoesting@devoorzorg.be

‘Altijd Goesting’ neemt alle klachten ernstig en onderzoekt deze.

‘Altijd Goesting’ kan tussenkomen bij geschillen tussen gebruikers en heeft het recht om eender welke content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor gebruikers, ‘Altijd Goesting’ of een derde partij.  

‘Altijd Goesting’ heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft altijd het laatste oordeel.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Op deze Intentieverklaring is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

Contactgegevens

‘Altijd Goesting’ kan worden bereikt via de volgende gegevens:

De VoorZorg provincie Antwerpen
Dienst Vrije Tijd
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen
E-mail:  altijdgoesting@devoorzorg.be

 

 

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.